top of page

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva na deň 06.05.2024 o 17.00 hod.Starosta obce Krahule Miroslav Schwarz v zmysle zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a zasadnutie Obecného zastupiteľstva na deň 06.05.2024 o 17.00 hod. v budove Obecného úradu v Krahuliach.


Miroslav Schwarz starosta obce


Program : 1. Otvorenie 2. Kontrola plnenia a čerpania rozpočtu obce za 1 Q/2024 3. Kontrola plnenia uznesenia 4. Úprava rozpočtu obce č. 1/2024 5. Majetkové záležitosti 6. Rôzne 7. Návrh na uznesenie 8. Záver

Comments


bottom of page