top of page

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva na deň 04.03.2024 o 17.00 hod.v budove Obecného úradu v Krahuliach



P o z v á n k a

 

 

Starosta obce Krahule Miroslav Schwarz

v zmysle zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a

  zasadnutie Obecného zastupiteľstva na

deň 04.03.2024  o 17.00 hod.

v budove Obecného úradu v Krahuliach.

  

 

Miroslav Schwarz

    starosta obce

 

 

 

Program :

1.                      Otvorenie

2.                      Plnenie a čerpanie rozpočtu obce za rok 2023

3.                      Správa hlavného kontrolóra k plneniu a čerpaniu rozpočtu r. 2023

4.                      Schválenie predaja pozemkov v zmysle obchodnej verejnej súťaže č.1/2024

5.                      Vyhlásenie novej obchodnej verejnej  súťaže č. 2/2024 (3 pozemky)

6.                      Majetkoprávne záležitosti

7.                      Inventarizácia majetku

8.                      Diskusia

9.                      Návrh na uznesenie

10.                 Záver

Yorumlar


bottom of page