top of page

Pozvánka na riadne zasadnutie OZ dňa 25.11.2022 o 17.00 hod.P o z v á n k a

Starosta obce Krahule Miroslav Schwarz

v zmysle zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a

riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva na

deň 25.11. 2022 o 17.00 hod.

v budove Obecného úradu v Krahuliach.
Miroslav Schwarz

starosta obce
Program:


1. Otvorenie

2. Návrh rozpočtu na rok 2023

3. VZN č. 2/2022 o parkovaní v obci – schválenie

4. VZN č.4/2022 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas - schválenie

5. Fotovoltaika – Obecné lesy + VO

6. Referendum 2023

7. Diskusia

8. Návrh na uznesie

9. Záver

Comments


bottom of page