top of page

Pozvánka na riadne zasadnutie OZ dňa 02.09.2022 o 17.00 hod.P o z v á n k a


Starosta obce Krahule Miroslav Schwarz v zmysle zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva na deň 02.09.2022 o 17.00 hod. v budove Obecného úradu v Krahuliach.


Miroslav Schwarz

starosta obce


Program:

1. Otvorenie

2. Kontrola plnenia uznesenia

3. Prezentácia organizácie parkovania v obci

4. Majetkoprávne záležitosti - Zámery

5. Informácie starostu o priebehu realizácie stavebných prác

6. Organizačná štruktúra OCÚ – Úprava

7. VZN obce Krahule o organizácií miestneho referenda č.1/2022 schválenie

8. Návrh VZN č.2/2022 obce Krahule o parkovaní a odstavení motorových vozidiel na miestnych cestách a verejných priestranstvách v obci Krahule a uplatňovaní objektívnej zodpovednosti obce v prípade porušenia zákazu zastavenia a státia v obci Krahule.

9. Voľby do OZ a VÚC - informácie

10. Návrh na uznesenie

11. Diskusia

12. Záver

Comments


bottom of page