top of page

Zverejnenie verejnou vyhláškou - líniová stavba Kremnica - Skalka


ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE


Navrhovateľ Towercom, a. s., Cesta na Kamzík 14, Bratislava, IČO 36364568, v konaní zastúpený

na základe splnomocnenia spoločnosťou TELECOMPROJECT spol. s r. o., Pajštúnska 1, Bratislava, IČO 35734191, ktorá ďalej splnomocnila spoločnosť JUPROKIPRO spol. s r. o., Račianska 77, Bratislava, IČO 43834043, zastúpenú splnomocneným Jurajom Dvorským, Budyšínska 16, Bratislava, podal dňa 27. 08.2020 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby s názvom „Optická trasa: Kremnica - Skalka“ na pozemkoch v katastrálnom území Kremnica a v katastrálnom území Krahule.

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky, ako príslušný orgán štátnej správy, v súlade s ustanovením § 119 ods. 1 stavebného zákona listom č. OU-BB-OVBP-2020/019757-002 zo dňa 25. 06. 2020 určil stavebný úrad mesta Kremnica ako stavebný úrad oprávnený konať a vydať územné rozhodnutie na stavbu „Optická trasa: Kremnica - Skalka“ v katastrálnych územiach Kremnica a Krahule. Mesto Kremnica, ktoré je podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) príslušným stavebným úradom, prerokovalo návrh v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi štátnej správy postupom podľa § 35 a § 36 stavebného zákona. Posúdilo návrh podľa § 37 a § 38 stavebného zákona, zosúladilo stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a vyhodnotilo vyjadrenia a námietky účastníkov konania. Na základe toho podľa § 39 a § 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, vydáva územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby s názvom „Optická trasa: Kremnica - Skalka“

na pozemkoch v katastrálnom území Kremnica a v katastrálnom území Krahule

tak, ako je to zakreslené v situačných výkresoch č. KM 1 – KM 29 v mierke 1:1000, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto územného rozhodnutia pre navrhovateľa.


Celé územné rozhodnutie aj so situačnými výkresmi si môžete stiahnuť tu :013153c5-fe5d-4ef9-a16f-f2a243eb6aa7
.pdf
Download PDF • 1.12MB


Optická trasa Kremnica - Skalka, mapový podklad, mierka 1 - 20 000
.pdf
Download PDF • 8.29MB

Comments


bottom of page