top of page

Verejná vyhláška - optická trasa Kremnica - Skalka.
VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby a nariadenie ústneho pojednávania


Navrhovateľ Towercom, a. s., Cesta na Kamzík 14, Bratislava, IČO 36364568, v konaní zastúpený

na základe splnomocnenia spoločnosťou TELECOMPROJECT spol. s r. o., Pajštúnska 1, Bratislava, IČO 35734191, ktorá ďalej splnomocnila spoločnosť JUPROKIPRO spol. s r. o., Račianska 77, Bratislava, IČO 43834043, zastúpenú splnomocneným Jurajom Dvorským, Budyšínska 16, Bratislava, podal dňa 27. 08.2020 na tunajšom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby s názvom „Optická trasa: Kremnica - Skalka“ na pozemkoch v katastrálnom území Kremnica a v katastrálnomúzemí Krahule.


Predmetom projektovej dokumentácie je vybudovanie optickej prístupovej siete s cieľom pripojiť existujúce anténne stožiarové vysielače na plánovanú optickú sieť a za účelom zvýšenia kvality poskytovania multifunkčných služieb elektronickej komunikácie. V predmetnej stavbe sa vybuduje transportná sieť prostredníctvom optického kábla zatiahnutého do HDPE multirúry. Prostredníctvom optického kábla budú existujúce stožiarové vysielače 0099BB, 2012BB a 0282BB (Orange, a. s.) pripojené na plánovaný optický kábel. Do ryhy bude uložená HDPE multirúra pre zafúknutie optického kábla. Križovanie komunikácií s upraveným pevným povrchom bude vykonané podvŕtaním s minimálnym obmedzením prevádzky. Celková dĺžka projektovanej trasy je 11 860 m. Projektovaná trasa začína v katastrálnom území Kremnica v lokalite Kalvária v bode stožiarového vysielača TVP Skalka (BTS 0099BB) spoločnosti Orange Slovensko, a. s., kde sa napojí na plánovanú trasu optického kábla (Towercom, a. s.). Odtiaľ povedie severným smerom po trávnatom teréne, ďalej v čiastočne zalesnenom teréne až k severnému okraju mesta na Banskú cestu, odkiaľ bude vedená južným smerom Banskou cestou, prevažne v zelenom páse v súbehu s miestnou komunikáciou, s jej križovaním, v nevyhnutných prípadoch aj v asfaltovom povrchu. Následne prechádza ku križovatke ulíc Banská cesta a Jula Horvátha, kde zabočí k existujúcemu premosteniu vodného toku Ludvik plynovým potrubím (SPP-distribúcia, a. s.). Projektovaná trasa povedie ponad vodný tok obdobným spôsobom, ako premostenie plynového potrubia. Následne trasa prechádza v nespevnenej komunikácii uličkami a následne miestnymi komunikáciami v Novej doline až k miestu pri budove č. 698/13 na Ulici Jurka Langsfelda, kde križuje štátnu cestu I/65 a Kremnický potok v smere na Továrenskú ulicu jedným riadeným pretlakom. Následne trasa pokračuje severovýchodným smerom po Továrenskej ulici do záhradkárskej lokality Grobňa, kde je vedená v prevažnej miere v nespevnenom chodníku. Po prechode cez záhradkársku oblasť vedie trasa v línii Grobňového chodníka v súbehu s trasou vodného flúdra a ďalej cez pozemok bývalého rekreačného strediska v Partizánskej doline smerom k železničnej trati č. TÚ 2902 (žst. Kremnica – žst. Kremnické Bane), ktorú križuje riadeným pretlakom pri železničnom domčeku, pred tunelom Sohler. Následne projektovaná trasa prejde nespevnenou komunikáciou až k budove ubikácie a hospodárskej budove Mestských lesov Kremnica, s. r. o. V tomto mieste trasa vchádza do Krahulskej doliny, kde križuje nespevnenú komunikáciu a neupravený drobný vodný tok Krahule, prechádzajúci cez vodné dielo Kaskády. Po križovaní sa trasa napojí na lesný chodník, po ktorom sa dostane až k štátnej Váš list/zo dňa Naše číslo Vybavuje / Kremnica 27. 08. 2020 ceste III/2504 (smer obec Krahule), ktorú bude križovať neriadeným podvrtom. Následne trasa pokračuje v lesnom chodníku v súbehu so štátnou cestou II/578, po cca 520 m sa súbeh ukončí a trasa pokračuje ďalej v lesnom chodníku. Po cca 3 500 m sa trasa vráti k štátnej ceste II/578, ktorú križuje neriadeným podvrtom. Ďalej pokračuje v zelenom páse v súbehu s uvedenou cestou v smere na Skalku až po parkovisko na Skalke, ktoré obchádza po pravej strane a pokračuje v zelenom páse do bodu, kde sa od trasy odpojí prípojka, ktorá povedie k stožiarovému vysielaču BTS 0282BB (Orange Slovensko, a. s.). Hlavná trasa pokračuje v stredisku Skalka smerom na východ v zelenom páse, pričom križuje vjazdy areálovej komunikácie penziónov, a ďalej vedie k hlavnému stožiarovému vysielaču spoločnosti Towercom, a. s. (BTS 2012BB), kde sa hlavná trasa ukončí. Trasa prípojky sa oddelí od hlavnej trasy v spomenutom bode a pokračuje v smere na západ v nespevnenej komunikácii, kde pred pozemkom parc. č. 543/1 v katastrálnom území Krahule odbočí vpravo do katastrálneho územia Krahule a bude kopírovať hranicu pozemku parc. č. C-KN 543/1. Trasa bude vedená cez menší lesík a na jeho konci odbočí k lyžiarskemu svahu a bude viesť popri lyžiarskom vleku a cez vrch svahu, okolo koncového stožiara lyžiarskeho vleku k stožiarovému vysielaču BTS 0282BB (Orange, a. s.), kde sa trasa ukončí.


Projektovú dokumentáciu stavby pre vydanie územného rozhodnutia vypracoval v októbri 2020

JUPROKIPRO, spol. s r. o., Račianska 77, Bratislava, zodpovedný projektant Ing. Ivan Jurkovič,

autorizovaný stavebný inžinier, ev. č. oprávnenia 2863*SP*A2.


Navrhovateľ môže v nevyhnutnom rozsahu a vo verejnom záujme podľa § 66 ods. 1 zákona č.

351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 351/2011 Z. z.“) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti za dodržania podmienok uvedených v ustanovení § 66 zákona č. 351/2011 Z. z.; spoločnosť preukázala verejný záujem v súlade s ustanovením § 66 ods. 6 zákona č. 351/2011 Z. z. potvrdením Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky, odboru technickej regulácie č. 1368/12/09 zo dňa 22. 06. 2009.

Dňom podania návrhu bolo začaté územné konanie o umiestnení líniovej stavby. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky, ako príslušný orgán štátnej správy, v súlade s ustanovením § 119 ods. 1 stavebného zákona listom č. OU-BB-OVBP-2020/019757-002 zo dňa 25. 06. 2020 určil stavebný úrad mesta Kremnica ako stavebný úrad oprávnený konať a vydať územné rozhodnutie na stavbu „Optická trasa: Kremnica - Skalka“ v katastrálnych územiach Kremnica a Krahule. Vzhľadom na skutočnosť, že predložený návrh spolu s prílohami neposkytoval dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby a k návrhu neboli doložené doklady podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, stavebný úrad v súlade s ustanovením § 35 ods. 3 stavebného zákona vyzval navrhovateľa na doplnenie návrhu a konanie podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov prerušil rozhodnutím č. Výst.2020/00858 zo dňa 14. 10. 2020.

Navrhovateľ ku dňu 27. 04. 2021 postupne doplnil všetky požadované podklady.Mesto Kremnica, ktoré je podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov príslušným stavebným úradom, v súlade s ustanovením § 36 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania o umiestnení líniovej stavby dotknutým orgánom štátnej správy jednotlivo, ostatným účastníkom konania verejnou vyhláškou a súčasne nariaďuje na prerokovanie návrhu ústne pojednávanie na deň 03. 06. 2021 o 9,30 h (štvrtok) so stretnutím na Mestskom úrade v Kremnici, Štefánikovo námestie 1/1 (poschodie, zasadacia miestnosť).

Nakoľko ide o líniovú stavbu a stavbu s veľkým počtom účastníkov konania, stavebný úrad v súlade s § 36 ods. 4 stavebného zákona oznamuje účastníkom konania začatie územného konania o umiestnení stavby verejnou vyhláškou.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na Mestskom úrade v Kremnici (poschodie, kancelária č. 11) v stránkové dni v pondelok a utorok v čase od 7,30 do 15,00 h, v stredu od 7,30 do 16,00 h a v piatok od 7,30 do 14,00 h.

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť v súlade s § 36 ods. 1

stavebného zákona najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne.


Podľa § 36 ods. 3 stavebného zákona dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníci územného konania. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím primerane predĺži. Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámi v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.


Podľa § 42 ods. 5 stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliada na námietky a

pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. Ak sa niektorý účastník konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomné plnomocenstvo s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.


Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

primátor mesta Kremnica


Príloha:

mapový podklad v mierke 1 : 20 000


Optická trasa Kremnica - Skalka, mapový
.
Download • 7.58MB


Comments


bottom of page