top of page

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 15.02.2021

P o z v á n k a

Starosta obce Krahule Miroslav Schwarz

v zmysle zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a

riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva na

deň 15.02.2021 o 16.00 hod.

v budove Obecného úradu v Krahuliach.Miroslav Schwarz

starosta obce


Program :

1. Otvorenie

2. Kontrola plnenia rozpočtu za rok 2020

3. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2021

4. Inventarizácia majetku

5. Rôzne

6. Diskusia

7. Návrh na uznesenie

8. Záver


Na zastupiteľstve sa môžu zúčastniť len osoby s negatívnym testom na CVODI-19, resp. s potvrdením o prekonaní choroby COVID-19.Comments


bottom of page