top of page

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 03.05.2021P o z v á n k a

Starosta obce Krahule Miroslav Schwarz

v zmysle zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a

riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva na

deň 03.05.2021 o 16.00 hod.

v budove Obecného úradu v Krahuliach.


Miroslav Schwarz

starosta obceProgram :

1. Otvorenie

2. Plnenie a čerpanie rozpočtu I.Q 2021

3. Schválenie záverečného účtu 2020

4. Plnenie uznesenia

5. Úprava platu starostu obce a hlavného kontrolóra

6. Rôzne

7. 690. výročie 1. písomnej zmienky o obci

8. Diskusia

9. Návrh na uznesenie

10. Záver

Comments


bottom of page