top of page

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva - 07.12.2020

Starosta obce Krahule Miroslav Schwarz

v zmysle zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a

riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva na

deň 07.12.2020 o 17.00 hod.

v budove Obecného úradu v Krahuliach.Program :

1. Otvorenie

2. Schválenie rozpočtu na rok 2021 a viacročný rozpočet

3. VZN č. 2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce

4. VZN č. 3/2020 o podmienkach držania psov na území obce

5. VZN č. 4/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

6. Vyhodnotenie súťaže č. 1/2020 na predaj pozemkov

7. Rôzne

8. Diskusia

9. Návrh na uznesenie

10. Záver


bottom of page