top of page

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ dňa 25.11.2022 o 16.00 hod.Starosta obce Krahule Miroslav Schwarz

v zmysle zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a

ustanovujúce zasadnutie na

deň 25.11.2022 o 16.00 hod.

v budove Obecného úradu v Krahuliach.
Miroslav Schwarz

starosta obce
(1) Základný rámec ustanovujúceho zasadnutia:

1. Úvodné náležitosti:

a) Otvorenie zasadnutia.

b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

c) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva.

d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom.

e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

f) Vystúpenie starostu.

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.

3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva.

4. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov.

5. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov.

6. Určenie platu starostu obce.

7. Diskusia.

8. Záver.

Comments


bottom of page