top of page

Pozvánka na riadne zasadnutie OZ dňa 28.04.2023 o 17.00 hod.


P o z v á n k a

Starosta obce Krahule Miroslav Schwarz v zmysle zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva na deň 28.04.2023 o 17.00 hod. v budove Obecného úradu v Krahuliach. /Termín presunutý z dôvodu zverejnenia záverečného účtu v zákonnej lehote/Miroslav Schwarz

starosta obce

Program:


1. Otvorenie

2. Kontrola plnenia uznesenia

3. Plnenie a čerpanie rozpočtu za I. štvrťrok 2023

4. Schválenie záverečného účtu za rok 2022

5. Rôzne

6. Diskusia

7. Návrh na uznesenie

8. Záver

Comments


bottom of page