top of page

Pozvánka na riadne zasadnutie OZ dňa 27. 06. 2022 o 17.00 hod.


P o z v á n k a

Starosta obce Krahule Miroslav Schwarz

v zmysle zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a

riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva na

deň 27. 06. 2022 o 17.00 hod.

v budove Obecného úradu v Krahuliach.
Miroslav Schwarz

starosta obce

Program:


1. Otvorenie – schválenie programu

2. Konsolidácia účtovnej závierky

3. Vyhodnotenie súťaže na predaj pozemku 1/2022

4. Majetkoprávne záležitosti

5. Úprava rozpočtu pre rok 2022

6. Informácia starostu k verejnému obstarávaniu tovarov a služieb

7. Návrh VZN č.1/2022 o organizácii miestneho referenda

8. Návrh VZN č.2/2022 obce Krahule o parkovaní a odstavení motorových vozidiel na miestnych cestách a verejných priestranstvách v obci Krahule a uplatňovaní objektívnej zodpovednosti obce v prípade porušenia zákazu zastavenia a státia v obci Krahule.

9. Diskusia

10.Návrh na uznesenie

11.Záver

Comments


bottom of page