top of page

Pozvánka na riadne zasadnutie OZ dňa 26.06.2023 o 18.00 hod.


P o z v á n k a


Starosta obce Krahule Miroslav Schwarz

v zmysle zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a

zasadnutie Obecného zastupiteľstva na

deň 26.06.2023 o 18.00 hod.

v budove Obecného úradu v Krahuliach.Miroslav Schwarz

starosta obce


Program :

1. Otvorenie

2. Kontrola plnenia uznesenia

3. Riešenie zásobovania obce pitnou vodou _ poruchy

4. Rôzne

5. Diskusia

6. Návrh na uznesenie

7. Záver

Comments


bottom of page