top of page

Pozvánka na riadne zasadnutie OZ dňa 23.09.2022 o 16.30 hod.P o z v á n k a

Starosta obce Krahule Miroslav Schwarz

v zmysle zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a

mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva na

deň 23.09.2022 o 16.30 hod.

v budove Obecného úradu v Krahuliach.Miroslav Schwarz

starosta obce
Program :

1. Otvorenie

2. Návrh VZN č.3/2022 o dani z rozvoja

3. Parkovanie motorových vozidiel

4. Rôzne

5. Diskusia

6. Návrh na uznesenie

7. Záver

Comments


bottom of page