top of page

Pozvánka na riadne zasadnutie OZ dňa 21.10.2022 o 15.30 hod.P o z v á n k a

Starosta obce Krahule Miroslav Schwarz

v zmysle zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a

mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva na

deň 21.10.2022 o 15.30 hod.

v budove Obecného úradu v Krahuliach.
Miroslav Schwarz

starosta obceProgram :

1. Otvorenie

2. Plnenie a čerpanie rozpočtu 3.kvartál r.2022

3. Parkovanie

4. Schválenie VZN č.3/20202 o miestnom poplatku za rozvoj

5. Vyhodnotenie verejnej súťaže

6. Majetkoprávne záležitosti

7. Diskusia-rôzne

8. Návrh na uznesenie

9. Záver

Comments


bottom of page