top of page

Pozvánka na riadne zasadnutie OZ dňa 20.02.2023 o 17.00 hod.


P o z v á n k a

Starosta obce Krahule Miroslav Schwarz

v zmysle zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a

riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva na

deň 20.02.2023 o 17.00 hod.

v budove Obecného úradu v Krahuliach.
Miroslav Schwarz

starosta obce

Program:


1. Otvorenie

2. Plnenie a čerpanie rozpočtu obce za rok 2022

3. Úprava rozpočtu obce č. 1/2023 na rok 2023

4. Verejná súťaž – pozemky

5. Rôzne

6. Diskusia

7. Návrh na uznesenie

8. Záver

Comments


bottom of page