top of page

Pozvánka na riadne zasadnutie OZ dňa 12.12.2022 o 16.30 hod.


P o z v á n k a

Starosta obce Krahule Miroslav Schwarz

v zmysle zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a

zasadnutie Obecného zastupiteľstva na

deň 12.12.2022 o 16.30 hod.

v budove Obecného úradu v Krahuliach.
Miroslav Schwarz

starosta obceProgram :

1. Otvorenie

2. Schválenie rozpočtu na rok 2023 a viacročný roky 2024, 2025

3. Úprava poplatkov za prenájom obecného majetku a poplatky za ostatné výbery mimo správnych poplatkov

4. Doplnenie zriadených komisií o nových členov

5. Diskusia

6. Návrh na uznesenie

7. Záver

Comentarios


bottom of page