top of page

Pozvánka na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva na deň 27.09.2021 o 17.00 hod.P o z v á n k a

Starosta obce Krahule Miroslav Schwarz

v zmysle zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a

riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva na

deň 27.09.2021 o 17.00 hod.

v budove Obecného úradu v Krahuliach.Miroslav Schwarz

starosta obce


Program :

1. Otvorenie

2. Kontrola uznesenia

3. Vyhodnotenie osláv 1. písomnej zmienky, 4. ročník Krahulský kotlík

4. Objektívna zodpovednosť – parkovanie

5. Diskusia

6. Návrh na uznesenie

7. Záver

Comentarios


bottom of page