top of page

Pozvánka na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva na deň 19.11.2021 o 17.00 hod.Starosta obce Krahule Miroslav Schwarz

v zmysle zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a

riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva na

deň 19.11.2021 o 17.00 hod.

v budove Obecného úradu v Krahuliach.

Miroslav Schwarz

starosta obce


Program :

1. Otvorenie

2. Kontrola plnenia uznesenia

3. Plnenie a čerpanie rozpočtu III.Q 2021

4. Majetkoprávne záležitosti – súťaž

5. Návrh rozpočtu na rok 2022

6. Návrh na úpravu VZN o miestnych daniach

7. Diskusia

8. Návrh na uznesenie

9. Záver

Comments


bottom of page