top of page

Pozvánka na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva na deň 13.12.2021 o 17.00 hod.


P o z v á n k a

Starosta obce Krahule Miroslav Schwarz

v zmysle zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a

riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva na

deň 13.12.2021 o 17.00 hod.

v budove Obecného úradu v Krahuliach.Miroslav Schwarz

starosta obceProgram :

1. Otvorenie

2. Kontrola plnenia uznesenia

3. Schválenie rozpočtu na rok 2022

4. Schválenie VZN č. 1/2021 o daniach –dodatok

5. Diskusia

6. Návrh na uznesenie

7. Záver

Comments


bottom of page