top of page

Pozvánka na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva - 26.07.2021 o 17.00 hod.


P o z v á n k a

Starosta obce Krahule Miroslav Schwarz

v zmysle zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a

riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva na

deň 26.07.2021 o 17.00 hod.

v budove Obecného úradu v Krahuliach.Miroslav Schwarz

starosta obce


Program :

1. Otvorenie

2. Plnenia a čerpania rozpočtu za 1. polrok 2021

3. Správa nezávislého audítora k individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2020

4. Kontrola plnenia uznesení

5. Rôzne

6. Diskusia

7. Návrh na uznesenie

8. Záver

Comments


bottom of page