top of page

Pozvánka na riadne zasadnutie OZ 26.04.2022 o 16.30 hod.P o z v á n k a

Starosta obce Krahule Miroslav Schwarz

v zmysle zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a

riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva na

deň 26.04.2022 o 16.30 hod.

v budove Obecného úradu v Krahuliach.

Miroslav Schwarz

starosta obce
Program :

1. Otvorenie

2. Plnenie a čerpanie rozpočtu za 1Q 2022

3. Záverečný účet obce za rok 2021

4. Majetkoprávne záležitosti

5. Rôzne

6. Diskusia

7. Návrh na uznesenie

8. Záver


Comments


bottom of page