top of page

Pozvánka na riadne zasadnutie OZ - 18.02.2022 o 16.00 hod.


Starosta obce Krahule Miroslav Schwarz

v zmysle zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a

riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva na

deň 18.02.2022 o 16.00 hod.

v budove Obecného úradu v Krahuliach.Miroslav Schwarz

starosta obce


Program :

1. Otvorenie

2. Kontrola plnenia a čerpania rozpočtu rok 2021

3. Inventarizácia majetku

4. Vyhodnotenie súťaže č. 2/2021 – predaj pozemkov

5. Návrh VZN č. 1/2022 o parkovaní a odstavení motorových vozidiel

6. Rôzne – informácie starostu

7. Diskusia

8. Návrh na uznesenie

9. Záver

Comentários


bottom of page