top of page

Oznámenie verejnou vyhláškou

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby spojeného so stavebným konaním

a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania – doposlanie verejnou vyhláškou

Dňa 14.12.2020 podala Denisa Moldová, bytom Tichá 9322/2, 940 01 Nové Zámky

v zastúpení Viliamom Schmidtom, bytom Lovčica 10, 966 23 Lovčica – Trubín žiadosť o vydanie

stavebného povolenia na stavbu „Rekreačná chata Krahule - novostavba“ na pozemkoch parc. č.

CKN 577/60, CKN 577/59, CKN 563/23 (EKN 711/1), CKN 577/13, CKN 577/58, CKN 578/10

(EKN 711/1, EKN 711/3), CKN 577/15 (EKN 711/3), CKN 579/8, CKN 577/1 (EKN 840, EKN 839,

EKN 383, EKN 831), CKN 577/61 (EKN 9-711/5, EKN 706/1), CKN 577/53 v katastrálnom území

Krahule, obec Krahule. Uvedeným dňom bolo začaté územného konania o umiestnení stavby

spojeného so stavebným konaním. Obec Krahule, ktorá je podľa zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 117 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), príslušným stavebným úradom oznámila začatie územného konania o umiestení stavby spojeného so stavebným konaním a upustila od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Preto, že sú stavebnému úradu známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upustila v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. V súlade s § 61 ods. 3 stavebného zákona mohli účastníci konania svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté.

V súlade s § 61 ods. 6 stavebného zákona oznámia dotknuté orgány svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak dotknutý orgán v určenej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Počas obdobia, kedy je v Slovenskej republike vyhlásená mimoriadna situácia, výnimočný

stav alebo núdzový stav v súvislosti s ochorením COVID-19, je potrebné v maximálnej miere obmedziť osobné kontakty osôb a dodržiavať Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia.

Podľa ustanovenia § 142h stavebného zákona - Prechodné ustanovenie súvisiace s krízovou

situáciou spôsobenou ochorením COVID-19, počas mimoriadnej situácie, výnimočného stavu alebo núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 stavebný úrad

a) vykonáva ústne pojednávanie a miestnu ohliadku len v nevyhnutnom rozsahu,

b) môže predĺžiť lehotu na vykonanie úkonu a lehotu na vydanie rozhodnutia bez predchádzajúceho súhlasu odvolacieho orgánu; stavebný úrad je povinný o predĺžení lehoty na vykonanie úkonu a lehoty na vydanie rozhodnutia s uvedením dôvodu upovedomiť všetkých účastníkov konania,

c) vybaví bez zbytočného odkladu podanie, pri ktorom môže vykonať úkony na základe písomne

predloženého návrhu, ktorý poskytuje dostatočný podklad na posúdenie podania bez osobného

kontaktu s účastníkmi konania.


Stavebnému úradu bolo vrátené späť oznámenie o začatí územného konania o umiestnení

stavby spojeného so stavebným konaním a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho

zisťovania z dôvodu, že účastník konania Anna Príhodová, Veternícka 129/43, 967 01 Kremnica

zomrel.

Podľa § 26 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení

neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) doručenie verejnou vyhláškou použije správny

orgán v prípade, keď účastníci konania alebo ich pobyt nie sú známi, alebo pokiaľ to ustanovuje

osobitná predpis.

Na základe vyššie uvedeného Vám stavebný úrad ako neznámym účastníkom konania -

dedičom po zomrelej Anne Príhodovej, Veternícka 129/43, 967 01 Kremnica dávame možnosť uplatniť svoje námietky a pripomienky k uvedenému konaniu najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. Na neskôr podané námietky stavebný úrad neprihliadne.

V prípade potreby nahliadnutia do podkladov rozhodnutia, ktoré sa nachádzajú na Spoločnom

obecnom úrade v sídle Mestského úradu Žiar nad Hronom (budova Okresného úradu Žiar nad

Hronom, Nám. Matice slovenskej č.8, VI. poschodie, č. dverí 90), kontaktujte zamestnanca

zodpovedného za vedenie agendy – Lýdia Tóthová, prostredníctvom e-mailu lydia.tothova@ziar.sk, príp. telefonicky – 045/6787149, resp. 0918 811 230. V prípade potreby Vám na základe dohovoru budú podklady rozhodnutia poskytnuté dohodnutou formou.


Stavebný úrad upozorňuje účastníkov konania, že v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.


Miroslav Schwarz

starosta obce

Commentaires


bottom of page