top of page

Oznámenie o strategickom dokumente


Banskobystrický samosprávny kraj v zastúpení Ing. Matúšom Hollým, riaditeľom Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja , Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, I#O 378281000, predložil Okresnému úradu Banská Bystrica Odboru starostlivosti o životné prostredie ( ďalej len „Okresný úrad v sídle kraja“) podľa § 5 zákona NR SR #. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznámenie o strategickom dokumente: „Program hospodárskeho a

sociálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2022 – 2030“.program HaSR pre BB 2022_2030
.pdf
Download PDF • 710KB

Comments


bottom of page