top of page

Overovanie listín a podpisov

 

Osvedčovanie podpisov

 

Overovanie podpisov sa vykonáva na Obecnom úrade v Krahuliach a to počas úradných hodín.

V prípade, ak o osvedčenie žiada fyzická osoba, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti obecného úradu, je možné osvedčenie vykonať i mimo úradnej miestnosti. V takomto prípade je potrebné sa vopred dohodnúť osobne, alebo na čísle telefónu 045/6743659 alebo +421 908 930 478

 

Potrebné doklady:

 • platný doklad totožnosti - občiansky preukaz (prípadne cestovný pas, u cudzincov - povolenie na pobyt)

 • listinu na ktorej je potrebné osvedčiť podpis.

 

 

Osvedčenie podpisu nie je možné vykonať:

 • na základe „Žiadosti o vydanie občianskeho preukazu" vydanej Policajným zborom, pretože to nie je verejná listina určená na právny úkon osvedčovania podpisu,

 • na listine, ktorá sa má použiť v cudzine- v týchto prípadoch je potrebné obrátiť sa na notársky úrad

 • na listine, ktorá je napísaná v cudzom jazyku- to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku.
   

 Správny poplatok:

 • Osvedčenie podpisu na listine alebo jej rovnopise za každý podpis: 2,- €

 

 

Zákonná úprava:
§ 4 ods. 2 a 3 § 5 zákona NR SR č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách  obvodnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov

 

 

Overovanie listín

 

 - fotokópií dokladov (rodné listy, vysvedčenia, diplomy a rozhodnutia a iné) podľa priloženého originálu alebo overenej kópie.

 

Potrebné doklady: 

- platný občiansky preukaz (od 1. januára 2018) alebo cestovný pas, povolenie na pobyt cudzinca.

- originál alebo osvedčená fotokópia listiny,
- fotokópia listiny, ktorá musí byť dokonalá, presne zhodná s originálom.  

 

Osvedčenie listiny nie je možné vykonať, ak:

 • ide o listinu, ktorá sa má použiť v cudzine (takéto overenie vykonáva notár)

 • je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyku (takéto overenie vykonáva notár) nevzťahuje sa na listiny napísané v českom jazyku

 • ide o kópie preukazov (občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov)

 • ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností (geometrický plán, výpis z katastra nehnuteľností geometrické mapy a pod.)

 • sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženým originálom.

 

Správny poplatok:

Osvedčenie odpisu (fotokópie listiny) za každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku: 2,- €

Osvedčenie odpisu (fotokópie listiny) za každú aj začatú stranu v českom jazyku:  3,- €

 

Zákonná úprava:§ 4 ods. 1 a 4 § 5 zákona NR SR č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách   obvodnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov

bottom of page