po 07. 12. | Obecný úrad Krahule

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Time & Location

07. 12. 2020, 17:00
Obecný úrad Krahule

About the event

Program :

1. Otvorenie

2. Schválenie rozpočtu na rok 2021 a viacročný rozpočet

3. VZN č. 2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce

4. VZN č. 3/2020 o podmienkach držania psov na území obce

5. VZN č. 4/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

6. Vyhodnotenie súťaže č. 1/2020 na predaj pozemkov

7. Rôzne

8. Diskusia

9. Návrh na uznesenie

10. Záver