po 09. 11. | Obecný úrad Krahule

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Time & Location

09. 11. 2020, 17:00
Obecný úrad Krahule

About the event

Program :

1. Otvorenie

2. Kontrola plnenia uznesení

3. Plnenie a čerpanie rozpočtu III.Q 2020

4. Návrh rozpočtu na rok 2021

5. Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

6. Rôzne

7. Diskusia

8. Návrh na uznesenie

9. Záver